Adaptacja kulturowa i walidacja językowa 
KWESTIONARIUSZA OCENY AKTYWNOŚCI DOMINUJĄCEJ I NIEDOMINUJĄCEJ
KOŃCZYNY GÓRNEJ

Challenge

Zostaliśmy zaproszeni do współpracy przy walidacji kwestionariusza przez jeden z największych ośrodków badawczych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Otrzymaliśmy kwestionariusz, który jednocześnie powstawał w języku angielskim i szwedzkim. Naszą rolą było przygotowanie polskiej wersji kwestionariusza bazując na tekście angielskim. Podjęliśmy decyzję, że najlepszym rozwiązaniem będzie zastosowanie wieloetapowego procesu adaptacji kulturowej – Linguistic Validation.

Solution

Conclusions

BADANIA PILOTAŻOWE

opracowany kwestionariusz pomyślnie przeszedł badania pilotażowe

POWODZENIE BADANIA

przeprowadzona walidacja zwiększyła skuteczność i powodzenia badania o 90%

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU

korzyści finansowe oraz oszczędność czasu klienta dzięki precyzyjnie przygotowanemu instrumentowi badawczemu

When and why

jeden problem badawczy dla różnych grup docelowych

Adaptację i walidację kulturową warto stosować wtedy, gdy chcemy dotrzeć do różnych grup docelowych z tym samym problemem badawczym. Może to mieć miejsce w przypadku badania grupy odbiorców posługującej się różnymi językami, jak również w obrębie jednego języka.

badanie dla wszystkich bez względu na stan wiedzy ogólnej

Adaptacja jest szczególnie przydatna w sytuacji, gdy różni odbiorcy tekstu posiadają różny stan wiedzy ogólnej na temat obszaru, którego dotyczy badanie. Dlatego treści muszą być zrozumiałe dla każdego pacjenta, bez względu na to czy miał już styczność z daną tematyką czy nie.

precyzyjne wnioski dzięki dokładnym danym

Adaptacja i walidacja kulturowa materiałów skierowanych do pacjentów jest niezbędna już na początkowych etapach prowadzenia badania. Gwarantuje zgromadzenie precyzyjnych danych od pacjentów i tym samym umożliwia prawidłowe sformułowanie wniosków. Dzięki temu pozwala zmniejszyć ryzyko odrzucenia badania na końcowych etapach wdrażania kuracji lub leku.

Rozwiązanie dopasowane do rynku medycznego

Tempo rozwoju branży medycznej w dużej mierze uzależnione jest od ilości prowadzonych badań, w których już na wczesnych etapach bardzo istotny jest głos pacjenta. Powszechną praktyką jest stosowanie tych samych metod i narzędzi badawczych na grupach pacjentów w różnych krajach. Aby tego dokonać konieczne jest przetłumaczenie treści z języka źródłowego na język docelowy z zachowaniem kontekstu i poprawności merytorycznej. Ponadto dokumenty skierowane do pacjentów muszą być dostosowane językowo i stylistycznie.

W takich przypadkach zazwyczaj nie wystarcza sam przekład treści. Konieczne jest dostosowanie tekstu do specyficznych uwarunkowań odbiorców, zwyczajów kulturowych czy struktury społecznej w taki sposób, aby był precyzyjnie rozumiany i nie pozostawiający miejsca na jakiekolwiek nadinterpretacje czy wątpliwości u pacjentów.

Wykonanie walidacji językowej dokumentów, jest procesem niezmiernie istotnym, aby uzyskać odpowiedni i przydatny zbiór danych od pacjentów.
W szczególności badacze dostrzegli rosnące znaczenie zadawanych pacjentom ukierunkowanych pytań oceniających wpływ schorzenia na ich zdolność do codziennego funkcjonowania. Kiedyś oceniano ból w skali numerycznej jednak bardziej istotne dane można uzyskać pytając pacjentów przed jakimi codziennymi czynnościami wstrzymuje ich ból. Te czynności różnią się od siebie w zależności od zwyczajów panujących w kulturze grupy docelowej. Dlatego tak ważna jest kulturowa adaptacja pytań kierowanych do pacjentów uwzględniająca ich miejsce zamieszkania, wiek czy poziom wykształcenia.

W proces walidacji zaangażowana jest grupa tłumaczy specjalistów i niezależnych ekspertów w danej dziedzinie. Ta współpraca owocuje właściwie sformułowanymi pytaniami, a tym samym precyzyjnymi odpowiedziami od pacjentów. Właściwie przeprowadzony proces przygotowania dokumentów dla pacjentów owocuje zebraniem precyzyjnych, wartościowych danych dla prowadzących badanie.
userspushpinearth